Ebook Tài liệu tham khảo về phỏng, chống tham nhũng: Phần 1

Cuốn sách được biên soạn nhằm góp phần cung cấp những kiến thức, nâng cao hiểu biết và ý thức của toàn xã hội về phòng, chống tham nhũng. Phần 1 cuốn sách sẽ trình bày các khái niệm, nguyên nhân tham nhũng, tác hại của tham nhũng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.