Ebook Sinh học đại cương (Sinh học cơ thể thực vật): Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Sinh học đại cương (Sinh học cơ thể thực vật)" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về phản ứng của thực vật và tác động của hormone thực vật, sự phát triển của thực vật, sự sinh sản ở thực vật có hoa, chu trình sinh sống của thực vật có hoa, sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính, sự thụ phấn,... Mời các bạn cùng tham khảo.