Ebook Lời non nước - Danh ngôn Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 2 - PGS. Đào Thản

Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 cuốn sách "Lời non nước - Danh ngôn Chủ tịch Hồ Chí Minh" do PGS. Đào Thản sưu tầm và chú dẫn. Cuốn sách tổng hợp các lời nói, câu văn của chủ tịch Hồ Chí Minh có nội dung bất hủ về chủ nghĩa yêu nước, về sự nghiệp đấu tranh giành Độc lập Tự do, về Đảng lãnh đạo, về đạo đức cộng sản,... đó là những "lời non nước" làm bài học cho nhiều thế hệ. Những lời non nước lần đầu tiên được sưu tập trong sách này có con số ngót 100. Tất cả đánh theo số thứ tự thời gian xuất hiện và có kèm theo chú dẫn vắn tắt.