Ebook Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tượng Lĩnh 1930-1995: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tượng Lĩnh 1930-1995" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đảng bộ lãnh đạo nhân dân xây dựng CNXH (1965-1975), Đảng bộ lãnh đạo nhân dân tiếp tục xây dựng CNXH (1976-1985), Đảng bộ và nhân dân Tượng Lĩnh trong sự nghiệp đổi mới (1986-1995). Mời các bạn cùng tham khảo.