Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập VI: Phép biện chứng duy tâm thế kỷ XX): Phần 2

Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập VI: Phép biện chứng duy tâm thế kỷ XX) - Phần 2 gồm có những nội dung: Phép biện chứng xã hội trung tâm của "chủ nghĩa Mác mới", hai con đường thần bí hóa phép biện chứng ở thế kỷ XX. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho việc nghiên cứu môn học Lịch sử biện chứng nói riêng và nghiên cứu lý luận triết học nói chung.