Ebook Kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh: Phần 1

Nội dung cuốn sách "Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh" gồm có: Các cấp độ và loại hình dịch; tiêu chí, quy tắc, và đạo đức của người phiên dịch; nghe hiểu để dịch; trí nhớ; ghi chép để dịch; từ đồng nghĩa và sự kết hợp từ; diễn giải và tái diễn đạt; đơn giản hóa; giải thích và dịch tên riêng; kỹ năng trình bày. Sách gồm có 10 chương và được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo.