Ebook Giống lúa và sản xuất hạt giống lúa tốt: Phần 2 - NXB Nông nghiệp

Ebook Giống lúa và sản xuất hạt giống lúa tốt: Phần 2 - NXB Nông nghiệp.Phần hai của cuốn sách Giống lúa và sản xuất hạt giống lúa tốt với nội dung chủ yếu là: Đặc tính một số giống lúa cao sản đang được sản xuất tại miền Nam, Nhóm lúa thơm đặc sản và giống lúa canh tác trong điều kiện khó khăn.