Ebook Cơ sở lý luận báo chí - Tập 1: Phần 1 - E.P. Prôkhôrốp

Ebook Cơ sở lý luận báo chí - Tập 1: Phần 1 giới thiệu quá trình xuất hiện và phát triển của báo chí, bản chất của thông tin đại chúng; vị trí, vai trò và chức năng của báo chí trong xã hội và mối quan hệ với xã hội.