Ebook Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho giảng viên - Phần 2

Nội dung phần 2 của ebook trình bày nội dung từ bài 6 đến bài 10 của cuốn sách: giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn y tế, xử lý nước thải y tế, quản lý chất thải khí trong các cơ sở y tế, an toàn, vệ sinh lao động và ứng phó sự cố trong quản lý chất
thải y tế, quan trắc môi trường y tế, công tác đào tạo và truyền thông.