Ebook Bàn về Binh pháp Tôn Tử: Phần 2

Ở Việt Nam, Binh pháp Tôn Tử đã được vận dụng sáng tạo trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Phép dùng binh của ông Tôn Tử tuy đã lâu đời nhưng những nguyên tắc của ông đến nay vẫn còn rất đúng". Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 ebook Hồ Chí Minh và binh pháp Tôn Tử gồm có 2 chương, gồm có: Chương XII: Phép đánh bằng lửa, Chương XIII: Dùng trinh thám. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.