• Từ thư viện truyền thống đến thư viện số: Sự kế thừa và phát triển

    Từ thư viện truyền thống đến thư viện số: Sự kế thừa và phát triển

    Bài viết khái quát các quan niệm khác nhau về thư viện, thư viện số. Sự kế thừa và phát triển của thư viện qua bốn yếu tố cấu thành: vốn tài liệu, cán bộ thư viện, người sử dụng thư viện, cơ sở vật chất – kỹ thuật và hạ tầng công nghệ thông tin. Qua đó, bài viết chỉ ra một số yêu cầu và thách thức đối với thư viện số.

     8 p thuvienbinhduong 31/01/2020 237 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuvienbinhduong