• Xây dựng bộ máy hành chính tin gọn, hiệu quả theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Xây dựng bộ máy hành chính tin gọn, hiệu quả theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Việc xây dựng tư tưởng của Người cụ thể, xác định biện pháp cụ thể, sát thực tiễn xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu quả là hoạt động thiết thực góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

   5 p thuvienbinhduong 26/03/2021 8 0

 • Phát huy tinh thần yêu nước cho thanh niên Việt Nam thông qua nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh

  Phát huy tinh thần yêu nước cho thanh niên Việt Nam thông qua nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh

  Trong bài viết này, tác giả đề cập đến quan điểm của Hồ Chí Minh về: Tinh thần yêu nước, vai trò của thanh niên đối với sự phát triển của dân tộc; từ đó nêu lên những nội dung và phương pháp xây dựng tinh thần yêu nước cho thanh niên hiện nay.

   8 p thuvienbinhduong 26/03/2021 7 0

 • Quá trình kiến tạo, xác lập, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng - qua các văn kiện đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam

  Quá trình kiến tạo, xác lập, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng - qua các văn kiện đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam

  Bài viết tập trung làm rõ những nội dung cơ bản của quá trình kiến tạo, xác lập, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 90 năm qua - một nhân tố quan trọng góp phần quyết định vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta, nhất là trong quá trình đổi mới, phát triển đất nước vì mục tiêu độc lập dân...

   11 p thuvienbinhduong 26/03/2021 7 0

 • Ebook Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người: Phần 1

  Ebook Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người: Phần 1

  Ebook Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người: Phần 1 trình bày các bộ luật quốc tế về quyền của con người, tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người - 1948, công ước quốc tế về các quyền kinh tế xã hội và văn hóa, các văn kiện quốc tế cơ bản về quyền con người, công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt...

   320 p thuvienbinhduong 30/06/2019 120 2

 • Ebook Bàn về cách mạng Việt Nam: Phần 1

  Ebook Bàn về cách mạng Việt Nam: Phần 1

  Ebook Bàn về cách mạng Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tình hình thế giới và cách mạng Việt Nam, thế giới sau chiến tranh thứ hai và cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình, phong trào dân chủ nhân dân trên thế giới, phong trào giải phóng thuộc địa và nửa thuộc địa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p thuvienbinhduong 30/06/2019 113 1

 • Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930): Phần 1

  Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930): Phần 1

  Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930): Phần 1 phân tích và làm rõ bối cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, các phong trào yêu nước và phong trào công nhân ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, quá trình Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của...

   115 p thuvienbinhduong 30/06/2019 113 1

 • Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930): Phần 2

  Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930): Phần 2

  Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930): Phần 2 trình bày các nội dung về các tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh chính trị và điều lệ đầu tiên của Đảng, đặc điểm và ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   122 p thuvienbinhduong 30/06/2019 118 1

 • Ebook Công tác giám sát góp phần ngăn ngừa nguy cơ của Đảng cầm quyền: Phần 1

  Ebook Công tác giám sát góp phần ngăn ngừa nguy cơ của Đảng cầm quyền: Phần 1

  Để thiết thực phục vụ việc nghiên cứu, vận dụng thực hiện công tác giám sát, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách: Công tác giám sát góp phần ngăn ngừa nguy cơ của đảng cầm quyền do một số cán bộ Cơ quan ủy ban Kiểm tra Trung ương sưu tầm và biên soạn. Cuốn sách tập hợp các bài nói, bài viết của các đồng chí...

   194 p thuvienbinhduong 30/06/2019 109 1

 • Ebook Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người: Phần 2

  Ebook Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người: Phần 2

  Cuốn sách "Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người" phần 2 trình bày các văn kiện quốc tế về nhân quyền và cấu trúc đúng theo danh mục của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền. Để tiện cho việc theo dõi và tìm hiểu của bạn đọc, bên cạnh việc tập hợp các văn kiện quốc tế, cuốn sách có các phần giới thiệu khái quát...

   335 p thuvienbinhduong 30/06/2019 104 2

 • Ebook Công tác giám sát góp phần ngăn ngừa nguy cơ của Đảng cầm quyền: Phần 2

  Ebook Công tác giám sát góp phần ngăn ngừa nguy cơ của Đảng cầm quyền: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Công tác giám sát góp phần ngăn ngừa nguy cơ của Đảng cầm quyền" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về Góp phần cụ thể hóa nhiệm vụ giám sát, tăng cường công tác giám sát của tổ chức đảng, nhân dân giám sát tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, việc ban hành hướng dẫn thực hiện công tác giám sát trong Đảng,...

   207 p thuvienbinhduong 30/06/2019 115 1

 • Ebook Bàn về cách mạng Việt Nam: Phần 2

  Ebook Bàn về cách mạng Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Bàn về cách mạng Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung tính chất xã hội Việt Nam và cách mạng Việt Nam, nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam, động lực của cách mạng Việt Nam, đặc điểm của cách mạng Việt Nam, nhân dân dân chủ chuyên chính và vô sản chuyên chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p thuvienbinhduong 30/06/2019 101 1

 • Ebook Tăng cường tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, Quốc hội, Chính phủ các bộ, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội: Phần 1

  Ebook Tăng cường tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, Quốc hội, Chính phủ các bộ, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội: Phần 1

  Ebook Tăng cường tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, Quốc hội, Chính phủ các bộ, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội: Phần 1 trình bày việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng, đoàn thể và cơ quan nhà nước, đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, kỷ luật...

   89 p thuvienbinhduong 30/06/2019 119 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số