Tư tưởng của Ph.ăngghen về mối quan hệ con người - tự nhiên

Bài viết phân tích tư tưởng của Ph.Ăngghen về mối quan hệ con
người - tự nhiên. Trong mối quan hệ đó, con người nằm trong lòng tự nhiên, nhưng con người lại cải tạo và chinh phục tự nhiên.