Tác động của chi tiêu công tới tăng trưởng kinh tế tại các địa phương ở Việt Nam

Bài nghiên cứu của các tác giả đánh giá, phân tích chi tiêu cấp tỉnh và cấp huyện tác động như thế nào đến tăng trưởng của địa phương. Dựa vào cơ sở lý thuyết mô hình của Barro (1990), Devarajan, Swaroop và Zou (1996), Davoodi và Zou (1998), các tác giả xây dựng mô hình với hai thành phần chi tiêu chính phủ. Mời tham khảo bài viết để biết thêm chi tiết.