Sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại ngày nay

Trong thời đại ngày nay do sự tác động mạnh mẽ của cách mạng
khoa học – công nghệ, toàn cầu hóa và kinh tế tri thức nên có sự biến đổi nhanh chóng và phức tạp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bối cảnh đó cũng mang đến cả thời cơ và thách thức cho sự phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin.