Sự vận động của quan niệm về tự do trong lịch sử triết học phương Tây trước triết học Mác-xít

Bài viết này trình bày về khái lược lịch sử quan niệm về tự do trong triết học phương Tây trước triết học Mác và chỉ tập trung ở những mốc mang tính bước ngoặt, có sự chuyển biến về chất trong việc giải quyết vấn đề.