Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện của thư viện Hà Nội

Nghiên cứu các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện của Thư viện Hà Nội và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.