Một vài suy nghĩ về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa thư viện thông tin

Nghiên cứu khoa học giúp sinh viên nâng cao năng lực sáng tạo, nâng cao khả năng tư duy logic. Tăng cường nghiên cứu khoa học trong sinh viên còn giúp biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo - mục tiêu mà giáo dục đại học đang và cần hướng tới.