Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX: Phần 1

Kỷ yếu này tập trung làm rõ những vấn đề về quê hương, dòng họ, chân dung của một số vị Chúa Nguyễn, các vị Vua Nguyễn, các nhân vật lịch sử tiêu biểu ở thời kỳ này và nhấn mạnh quá trình xây dựng và mở mang lãnh thổ Việt Nam. Nội dung của kỷ yếu được chia thành 2 phần, sau đây là phần 1 của kỷ yếu, mời các bạn cùng tham khảo.