Ebook Vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa: Phần 1

Ebook Vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa được biên soạn nhằm giúp bạn đọc, đặc biệt giới nghiên cứu, các nhà hoạch định đường lối, chính sách tham khảo và đi vào suy nghĩ, trao đổi, thảo luận sâu các vấn đề được tác giả nêu lên. Phần 1 của cuốn sách trình bày các nội chính sau: Tiếp tục một cách kiên định và sáng tạo con đường xã hội chủ nghĩa, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - mối quan hệ giữa giai cấp và dân tộc ở Việt Nam, quan hệ giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và Đảng cầm quyền. Mời các bạn cùng tham khảo.