Ebook Tính: Phần 2 – NXB Khoa Học Xã Hội

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của cuốn sách “Tính” trình bày các nội dung: Tư tưởng Tính thời kỳ Bắc Tống, tư tưởng Tính thời kỳ Nam Tống, tư tưởng Tính thời kỳ Nguyên Minh, tư tưởng Tính thời Minh Thanh, tư tưởng Tính thời cận đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.