Ebook Sinh lý - bệnh học hô hấp: Phần 1

Tài liệu "Sinh lý - bệnh học hô hấp": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sinh lý học hô hấp và thăm sò chức năng hô hấp; Đặc điểm, cấu trúc, sự liên quan giữa cấu trúc và chức năng của bộ máy hô hấp; Chức năng thông khí của phổi; Chức năng vận chuyển khí của máu; Điều hòa hô hấp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.