Ebook Niên giám thống kê Y tế 2013: Phần 2

"Ebook Niên giám thống kê Y tế 2013: Phần 2" được tiếp nối từ phần 1 trình bày chăm sóc trẻ em; sức khỏe sinh sản; phòng chống một số bệnh dịch lây và các bệnh quan trọng; bệnh tật tử vong tại bệnh viện.