Ebook Một số vấn đề cấp bách của khoa học pháp lý Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Khoa học pháp lý trước yêu cầu cải cách tư pháp trong bối cảnh sửa đổi hiến pháp của giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền, khoa học pháp lý trước yêu cầu hoàn thiện chính sách hình sự nhằm bảo vệ các quyền con người. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.