Ebook Mạng truyền dữ liệu: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia

Giáo trình gồm 5 chương, phần 1 sách gồm các nội dung sau: chương 1. Giới thiệu khái quát về mạng máy tính, cấu trúc phân lớp và mô hình tham chiếu OSI; chương 2. Giới thiệu về các loại tín hiệu có thể mang dữ liệu, đặc trưng cơ bản của chúng Và những thông số tín hiệu chứa đựng thông tin, các giải pháp kỹ thuật mã hóa tín hiệu để mang thông tin, chương 3. Giới thiệu tín hiệu số, môi trường và thiết bị trợ giúp để truyền thông hiệu quả cao, chương 4 trình bày các kỹ thuật phát hiện, sửa lỗi truyền thông, các thủ tục liên kết dữ liệu và điều khiển luồng dữ liệu.