Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 2 - Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV): Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Lịch sử Việt Nam (Tập 2 - Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV)" trình bày các nội dung: Chính trị thời Trần, kinh tế thời Trần, kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên của nhân dân Đại Việt và Chăm Pa thế kỷ XIII, văn hóa, xã hội Đại Việt thời Trần, vương quốc Chăm Pa thế kỷ X - XIV. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.