Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 1 - Từ khởi thủy đến thế kỷ X): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 "Lịch sử Việt Nam (Tập 1 - Từ khởi thủy đến thế kỷ X)" cuốn sách cũng phản ánh cuộc đấu tranh bền bỉ, lâu dài, nhiều hi sinh, gian khổ chống Bắc thuộc, chống Hán hóa thắng lợi, giành lại quyền độc lập, tự chủ, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước ta.