Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập I: Phép biện chứng cổ đại): Phần 2

Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập I: Phép biện chứng cổ đại) - Phần 2 gồm có 9 chương với những nội dung chủ yếu sau: Xôcrat, trường phái Mêga, Platôn, Arixtốt, Êpiquya, phái Xtôic, phái Platôn mới. Mời các bạn cùng tham khảo.