Ebook Ký sinh vật y học: Phần 1

Tài liệu "Ký sinh vật y học" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đại cương về ký sinh vật; Đại cương về giun sán; Kỹ thuật xét nghiệm phân phong phú bằng dung dịch mặn; Kỹ thuật xét nghiệm máu tìm ấu trùng giun;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.