Ebook Ký sinh trùng trong lâm sàng: Phần 2 - NXB Y Học

Tiếp nối phần 1 ebook, phần 2 có trình bày 3 chương còn lại: Vi nấm ký sinh, ký sinh trùng sốt rét và bệnh sốt rét, tiết túc y học. Tuy đối tượng đích của cuốn sách là cử nhân kỹ thuật y học, mong các đối tượng bác sỹ đa khoa hay bác sỹ răng hàm mặt, bác sỹ y học cổ truyền... Cũng có thể dùng tài liệu này để dạy/học nhưng phải sửa mục tiêu và chọn lọc nội dung cho phù hợp.