Ebook Di tích và danh thắng tỉnh Bình Dương: Phần 2

Tiếp nối phần ebook, phần 2 tiếp tục giới thiệu khái quát về lịch sử văn hóa từng di tích tiêu biểu của Bình Dương, nhằm góp phần giúp độc giả trong và ngoài tỉnh có điều kiện tìm hiểu thêm về quá trình đấu tranh và xây dựng vùng đất con người Bình Dương. Qua đó, góp phần vào việc giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước của thế hệ trẻ hôm nay. Phần 2 ebook có nội dung gồm: Di tích cách mạng kháng chiến, di tích kiến trúc nghệ thuật, mời các bạn tham khảo phần 2 ebook.