Ebook Cuộc cách mạng ngược trong khoa học các nghiên cứu về sự lạm dụng lí tính: Phần 1

Ebook Cuộc cách mạng ngược trong khoa học các nghiên cứu về sự lạm dụng lí tính: Phần 1 trình bày các nội dung về chủ nghĩa duy khoa học và nghiên cứu về xã hội, ảnh hưởng của lĩnh vực khoa học tự nhiên đối với lĩnh vực khoa học xã hội, các vấn đề và phương pháp nghiên cứu của lĩnh vực khoa học tự nhiên, đặc tính chủ quan của dữ liệu trong ngành khoa học xã hội,... Mời các bạn tham khảo.