Ebook Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Tập 2): Phần 1

Cuốn sách "Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam - Tập 2" lần này là sự tiếp nối tập I đã được NXB Khoa học xã hội xuất bản năm 1999. Đây là kết quả hoạt động khoa học và công tác nghiên cứu trong năm 1999 của các nhà khoa học trong Bảo tàng và các cộng tác viên của Bảo tàng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.