Ebook Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa: Phần 1

Ebook "Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về bảo tồn di tích; Đặc trưng của hoạt động bảo tồn di tích; Hoạt động bảo tồn di tích trong lịch sử; Kiểm kê di tích; Xếp hạng di tích;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.