Cải cách ruộng đất thời hậu chiến ở Nhật Bản: Kinh nghiệm và các vấn đề

Mục đích của bài luận này là tìm hiểu các động cơ kinh tế và chính trị của cải cách, các điều kiện cơ bản cho cải cách có thể được tiến hành quyết liệt, và nhận diện ra các vấn đề kinh tế do cải cách quyết liệt tạo ra. Mời các bạn cùng tham khảo.