CAD-CAM CNC - Ths. Phùng Xuân Lan

Bài giảng môn học CAD-CAM CNC giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản và cần thiết về kỹ thuật gia công trên máy điều khiển số, có khả năng lập trình NC cho một số dạng chi tiết cơ bản bằng ngôn ngữ lập trình thông dụng. Nội dung bài giảng giới thiệu chung về môn học, tổng quan về điều khiển số, các đặc trưng của máy điều khiển số, lập trình gia công trên máy điều khiển số, lập trình phần mềm Denford và các ví dụ điển hình, giới thiệu về công nghệ CAD/CAM-CNC, phạm vi ứng dụng của công nghệ CAD/CAM-CNC. Chúc các bạn học tốt.