Giáo trình Luật thương mại (Tập I): Phần 2

Giáo trình Luật thương mại (Tập I): Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung pháp luật về hợp tác xã, khái quát chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh, pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay, quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại, quản lý nhà nước về giá, quản lí nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tố tụng cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo.