Giáo trình Luật thương mại (Tập I): Phần 1

Giáo trình Luật thương mại (Tập I): Phần 1 trình bày các nội dung khái quát về luật thương mại Việt Nam, pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể, pháp luật về công ty, pháp luật về doanh nghiệp nhà nước, tổ chức quản lý công ty nhà nước, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước đối với công ty nhà nước và đối với vốn nhà nước ở các doanh nghiệp khác. Mời các bạn cùng tham khảo.