Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 47): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

"Văn kiện Đảng Toàn tập - Tập 47" phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm 1986. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Bài nói của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn với các trưởng đoàn đại biểu dự hội nghị Uỷ ban hợp tác kế hoạch Hội đồng tương trợ kinh tế; kết luận của Hội nghị Bộ Chính trị do đồng chí Trường Chinh trình bày; chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức đợt tự phê bình và phê bình chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI và Đại hội các cấp;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.