Ebook Thân Nhân Trung

Thân Nhân Trung "Hiền tài là nguyên khí quốc gia": Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về tác phẩm văn chương và những ghi chép về Thân Nhân Trung, quê hương và di tích gắn với Thân Nhân Trung. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.