Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giải quyết vấn đề dân tộc dân chủ trong Cách mạng Việt Nam (1930-1954): Phần 2 - TS. Chu Đức Tính

Tiếp nối nội dung phần 1, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giải quyết vấn đề dân tộc dân chủ trong Cách mạng Việt Nam (1930-1954) của tác giả TS. Chu Đức Tính. Nội dung phần này tiếp nối một ít nội dung chương II và trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm trong việc giải quyết vấn đề dân tộc - dân chủ trong cách mạng Việt Nam (1930-1954) ở chương 3. Mời bạn đọc tham khảo.